Algemene voorwaarden

Alle leaseovereenkomsten worden gesloten conform de algemene voorwaarden zoals die zijn of zullen worden verwoord in de mantelovereenkomst waarvan hierna de tekst volgt. Specimen mantelovereenkomst voor het full operationeel leasen van auto's De ondergetekenden:

A. H&H Finance B.V. gevestigd te Goor, Kerkstraat 24, 7471 AK, hierna te noemen bedrijfswagenlease.nl en B. ..................................... hierna: "de lessee", NEMEN HET NAVOLGENDE IN AANMERKING: a. partijen zijn voornemens met elkaar Full Operational Lease-overeenkomsten (F.O.L.) terzake van auto's te sluiten; b. uit het oogpunt van doelmatigheid hebben partijen in verband daarmee besloten om éénmalig de hierna te vermelden leasecondities vast te stellen welke steeds op alle tussen hen te sluiten F.O.L.-overeenkomsten voor auto's van toepassing zullen zijn.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 2 LEASEPERIODE 3. LEASEPRIJS

Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen. De leasetermijnen, vermeld in het leasecontract, dienen steeds voor de eerste dag van de desbetreffende maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Bedrijfswagenlease. De overige verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Lessee machtigt lessor om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening, zulks in overeenstemming met de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso. Voor elke niet-tijdige betaling is lessee aan lessor verschuldigd een rente van 1.5 procent per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag. Lessor is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten die lessor in redelijkheid heeft gemaakt, met een minimum van vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Lessee is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de lease-overeenkomst te beeindigen, wanneer door al dan niet aan de lessee te wijten omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van de auto, doet zulks aan de betalingsverplichtingen van de lessee niets af.

4. LEASETARIEF

In het leasetarief zijn uitsluitend begrepen de kosten, die als zodanig in de lease-overeenkomst zijn vermeld. De leaseprijs is door lessor berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in maanden en het geschatte aantal kilometers dat met de auto zal worden gereden.

5. LEASEPRIJS VOORWAARDEN 6. VERREKENING MEER KILOMETERS